terremoto amatrice

Amatrice, 24 agosto 2016
(AP Photo/Gregorio Borgia)